Att vara aktiv ger egenmakt

Projekten som Emmaus Björkå driver i Nicaragua är framgångsrika – unga har stärkts, utbildats och organiserat sig och därigenom kunnat delta i beslutsfattandet inom organisationen. Detta betyder att vi bidrar till att forma framtidens politiska ledare i Nicaragua.

Att delta i vår partnerorganisation MCN är av avgörande betydelse för ungdomarna. En av deltagarna säger: ”som ungdom är det bara om man är organiserad som man kan uppnå något, för det är bara då som folk lyssnar”.

MCN_nicaraguaEmmaus Björkå samarbetar sedan 1991 med Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN) och vi driver sedan 2010 projektet Unga Bygger Demokrati tillsammans. Unga Bygger Demokrati är ett ungdomsprojekt för formandet av framtidens politiska ledare. Det riktar sig till unga inom MCN som får stöd i att organisera sig, utbilda sig och själva driva MCNs ungdomsarbete. På så sätt får deltagarna både teoretisk och praktisk kunskap av politiskt ledarskap. Fokus är på rättighetsbaserat arbete, jämställdhet och deltagardemokrati.

I mars 2015 gjorde vår handläggare Maria Padrón Hernández en uppföljningsresa under tio dagar. Syftet med resan var att se hur det går med projektet. Hon träffade MCNs styrelse, Nationella Ungdomskommissionen, projektgruppen, ungdomsledare och deltagare i tre kommuner och deltagare i en universitetskurs som är en del av projektet.

De allra flesta var mycket nöjda med projektet. Deltagarna sa att projektet gjort att de hade fått ett större inflytande i MCN. Det finns nu unga personer på flera viktiga poster och de äldre både i MCN och resten av samhället lyssnar mer på de ungas förslag och idéer. Som en ungdom sa: ”Att vara aktiv i MCN ger egenmakt för folk lyssnar mer på dig om du har MCN i ryggen.”

Ungdomarna har genom sitt ledarskap kunnat ordna många aktiviteter som ligger i ungdomars intressen. De ordnar bland annat en meningsfull fritid åt många unga genom kultur- och sportaktiviteter, de informerar om ungas sexuella och reproduktiva hälsa, de hjälper Röda Korset när det är dags för bloddonation och de jobbar förebyggande med ”unga i risk” (dvs. unga som använder droger, begår brott eller på andra sätt sätter sitt eget och andras liv i risk).

Internationell solidaritet är viktigt för MCN och därför höll Maria en kort presentation om Västsahara för ungdomarna. De ville gärna jobba mer med Västsahara. Till att börja med målade de en fin tavla och tryckte upp en banderoll för att visa sitt engagemang och sprida information om Västsahara i Nicaragua.