Nominera till Emmaus Björkås styrelse

valberedning januari v1 170109
Var med och påverka!
Att nominera kandidater till styrelsen är ett bra sätt att vara med och påverka Emmaus Björkås roll och arbete. Valberedningen vill redan nu informera om hur det går till. Senast den 1 mars behöver vi ha fått in alla nomineringar.

Att sitta med i styrelsen ger både nya bekantskaper och spännande lärdomar, men framförallt är det viktigt för föreningen. Valberedningen försöker alltid se till att det finns en mix av kompetenser, åldrar och bakgrunder i styrelsen. Oavsett om du är erfaren eller ej så kan du ha kvalitéer som är nyttiga för att leda föreningen, som också är en affärsrörelse med stor ekonomisk omsättning. Längre ner på sidan kan du läsa mer specifikt om hur styrelsens uppdrag är utformat.

Den som vill kandidera till Emmaus Björkås styrelse eller till Riksföreningen Emmaus Sveriges styrelse måste vara nominerad av en medlem och måste själv vara eller bli medlem innan årsmötet. Nomineringen ska innehålla:
– avsändarens motivering och kontaktuppgifter
– kontaktuppgifter till den som nomineras
– om möjligt, meritförteckning och motivering från den nominerade varför hen vill ställa upp

Alla nominerade kontaktas av valberedningen. Därutöver kommer valberedningen under januari/februari 2017 att intervjua de nuvarande ledamöterna om styrelsearbetet. Med bland annat utgångspunkt från intervjuerna identifierar valberedningen vilka behov som finns. Valberedningens förslag kommer att offentliggöras tillsammans med övriga årsmöteshandlingar i Emmaus Björkås utskick senast tre veckor före årsmötet.

Du kan nominera både dig själv och andra i formulären här på sidan, eller mejla till valberedningen (deras kontaktuppgifter finns längre ner på sidan). Eftersom Emmaus Björkå har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll är det ett krav att personer som har förtroendeuppdrag som ordförande, ledamot eller suppleant inte har någon betalningsanmärkning. Den som kandiderar behöver känna till att en kreditupplysning kommer att göras för alla som väljs till något av just dessa uppdrag.

Nominera till styrelse och andra förtroendeuppdrag i Emmaus Björkå
Alla medlemmar är välkomna att nominera till Emmaus Björkås styrelse. Följande poster tillsätts av årsmötet, vars preliminära datum är satt till 22 april 2017:
– Ordförande (väljs på 1 år)
– Ledamöter (väljs på 2 år) och suppleanter (väljs på 2 år), med mindre att det är fyllnadsval som är två år
– 2 st internrevisorer
– Valberedning

Nominera till Riksföreningen Emmaus Sveriges styrelse
Förutom vår egen föreningsstyrelse, så arbetar valberedningen också med att ta fram kandidater till Riksföreningen Emmaus Sveriges (RES) styrelse. RES är en plattform för kontakt och samverkan mellan emmausföreningar i Sverige, driven av aktiva medlemmar. I RES styrelse är alla enskilda medlemmar, dvs man representerar ingen särskild emmausförening, däremot uppmanas alla emmausföreningar att bidra med nomineringar.
– Ledamöter (väljs på 2 år) och suppleanter (väljs på 2 år), med mindre att det är fyllnadsval som är två år

Ditt namn* (du som nominerar)

Epost*

Telefonnummer

Namn på den person som du vill nominera*

Telefon eller epost till den person som du vill nominera*

Telefon eller epost till den person som du vill nominera

Vilken eller vilka roller i styrelsen gäller nomineringen?

Är den du nominerar medveten om att du skickar in detta?*

Motivera kort vad du anser att den som nomineras kan bidra med till Emmaus Björkås styrelse, lämpliga kompetenser, meriter eller andra kvalitéer*

Något annat som du vill säga till valberedningen?

Så här arbetar Emmaus Björkås styrelse
Emmaus Björkå är en solidaritetsorganisation som arbetar med internationell solidaritet, hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. Genom internationellt utvecklingssamarbete och opinionsarbete stödjer vi organisationer som arbetar mot fattigdom och förtryck runt om i världen. Genom vår second hand-verksamhet möjliggör vi återanvändning av insamlande gåvor och bidrar på så sätt till att hushålla med jordens resurser. Vi erbjuder meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap åt människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar. Emmaus Björkå har 90-konto, vilket innebär att vi kontinuerligt granskas av Svensk insamlingskontroll. Föreningen är också arbetsgivare för cirka 180 anställda. Vi har kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund, Unionen samt en driftsektion inom SAC.

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet mellan årsmötena. Den verkställer och bereder årsmötets beslut och fattar inom fastställda ramar övergripande beslut om Emmaus Björkås verksamhet. Den förvaltar föreningens tillgångar och avger årsredovisning. Den anställer föreningschefer. Styrelsen har minst nio möten per år.

Ordföranden är föreningens talesperson. Endast medlem är valbar till Emmaus Björkås styrelse och som föreningens ordförande.
Styrelsen utser firmatecknare. Firmateckning görs av två i förening.

Styrelsen består av minst sju ordinarie ledamöter och minst två suppleanter. Styrelsen som helhet består av hälften kvinnor hälften män och styrelsens ordinarie ledamöter består av hälften kvinnor hälften män. Ordföranden väljs för ett år och sitter som längst sex år. Övriga ledamöter väljs för två år, hälften väljs på ett och samma årsmöte. Styrelseledamöter får väljas högst sex år i följd.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och då mer än hälften av ledamöterna deltar i sammanträdet. Vid lika röstetal är sammanträdesordförandens röst utslagsgivande. Styrelsen sammanträder regelbundet eller när föreningsordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna så begär. Dagordning till styrelsemötena ska vara ledamöterna tillhanda sju dagar innan mötesdagen. Beslut får endast fattas i de ärenden som finns med på dagordningen.

Valberedningen
Sammankallande för Emmaus Björkås valberedning 2016/2017 är Louise Thorn. Valberedningen kan kontaktas enligt nedan:
– Louise Thorn, 076-8029309, louise.2an(a)gmail.com
– Lasse Björkdal, 070-8721349, hammarbo(a)telia.com
– Olof Gradin, 070-5988320, kolleskog(a)yahoo.se