Nominera ordförande

Att sitta med i styrelsen ger både nya bekantskaper och spännande lärdomar, men framförallt är det viktigt för föreningen. Valberedningen försöker alltid se till att det finns en mix av kompetenser, åldrar och bakgrunder i styrelsen. Oavsett om du är erfaren eller ej så kan du ha kvalitéer som är nyttiga för att leda föreningen, som också är en affärsrörelse med stor ekonomisk omsättning. Längre ner på sidan kan du läsa mer specifikt om hur styrelsens uppdrag är utformat.

Den som vill kandidera till Emmaus Björkås styrelse eller till Riksföreningen Emmaus Sveriges styrelse måste vara nominerad av en medlem och måste själv vara eller bli medlem innan årsmötet. Nomineringen ska innehålla följande punkter och inkomma senast 22 september 2017:
– avsändarens motivering och kontaktuppgifter
– kontaktuppgifter till den som nomineras
– om möjligt, meritförteckning och motivering från den nominerade varför hen vill ställa upp

* anger obligatoriska fält

Ditt namn* (du som nominerar)

Epost*

Telefonnummer

Namn på den person som du vill nominera till ordförande*

Telefon eller epost till den person som du vill nominera till ordförande*

Telefon eller epost till den person som du vill nominera till ordförande

Motivera kort varför du anser att den som nomineras skulle passa bra som Emmaus Björkås ordförande, lämpliga kompetenser, meriter eller andra kvalitéer*

Om den du nominerat ovan redan sitter i styrelsen och blir vald till ordförande, behöver vi också fyllnadsvälja en till styrelsemedlem. Namn på en sådan kandidat går bra att nominera här

Telefon eller epost till den person som du vill nominera för fyllnadsval till styrelsen

Telefon eller epost till den person som du vill nominera för fyllnadsval till styrelsen

Något annat som du vill säga till valberedningen?

Så här arbetar Emmaus Björkås styrelse
Emmaus Björkå är en solidaritetsorganisation som arbetar med internationell solidaritet, hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. Genom internationellt utvecklingssamarbete och opinionsarbete stödjer vi organisationer som arbetar mot fattigdom och förtryck runt om i världen. Genom vår second hand-verksamhet möjliggör vi återanvändning av insamlande gåvor och bidrar på så sätt till att hushålla med jordens resurser. Vi erbjuder meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap åt människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar. Emmaus Björkå har 90-konto, vilket innebär att vi kontinuerligt granskas av Svensk insamlingskontroll. Föreningen är också arbetsgivare för cirka 180 anställda. Vi har kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund, Unionen samt en driftsektion inom SAC.

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet mellan årsmötena. Den verkställer och bereder årsmötets beslut och fattar inom fastställda ramar övergripande beslut om Emmaus Björkås verksamhet. Den förvaltar föreningens tillgångar och avger årsredovisning. Den anställer föreningschefer. Styrelsen har minst nio möten per år.

Ordföranden är föreningens talesperson. Endast medlem är valbar till Emmaus Björkås styrelse och som föreningens ordförande.
Styrelsen utser firmatecknare. Firmateckning görs av två i förening.

Styrelsen består av minst sju ordinarie ledamöter och minst två suppleanter. Styrelsen som helhet består av hälften kvinnor hälften män och styrelsens ordinarie ledamöter består av hälften kvinnor hälften män. Ordföranden väljs för ett år och sitter som längst sex år. Övriga ledamöter väljs för två år, hälften väljs på ett och samma årsmöte. Styrelseledamöter får väljas högst sex år i följd.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och då mer än hälften av ledamöterna deltar i sammanträdet. Vid lika röstetal är sammanträdesordförandens röst utslagsgivande. Styrelsen sammanträder regelbundet eller när föreningsordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna så begär. Dagordning till styrelsemötena ska vara ledamöterna tillhanda sju dagar innan mötesdagen. Beslut får endast fattas i de ärenden som finns med på dagordningen.

Valberedningen
Sammankallande för Emmaus Björkås valberedning 2017/2018 är Pernilla Stafsén. Valberedningen kan kontaktas enligt nedan:
– Pernilla Stafsén, 073-3702100, pernilla.stafsen(a)emmausbjorka.se
– Lasse Björkdahl, 070-8721349, hammarbo(a)telia.com
– Olof Gradin, 070-5988320, kolleskog(a)yahoo.se