Emmaus Björkå fördömer Trumps utspel om Jerusalem

Pressmeddelande / Press release 2017-12-11 (English version below)

Emmaus Björkå fördömer USA:s president Donald Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad. Detta ensidiga beslut legitimerar Israels ockupation av palestinskt land där Jerusalem ingår. Under hela Palestina-Israel-konfliktens historia har Jerusalem varit en mycket komplicerad och känslig fråga, som hela tiden skjutits på framtiden i de fredsförhandlingar som skett.

– Vi är oroliga för säkerheten för de palestinier som lever i de ockuperade territorierna, och för våra palestinska partnerorganisationer, säger Kristin Ivarsson, föreningschef för internationellt arbete och opinion på Emmaus Björkå. Vi befarar både att Donald Trumps vårdslöshet kommer leda till ökat våld, och att israeliska myndigheter kommer att använda det här som en ursäkt för att tysta och kränka palestiniers mänskliga rättigheter ännu mer än de redan gör.

1980 antog FN:s säkerhetsråd en resolution som deklarerade att ”alla juridiska och administrativa åtgärder som tas av Israel, som ockupationsmakt, och som syftar till att ändra karaktären eller statusen av den heliga staden Jerusalem, saknar laglig bärkraft och utgör ett flagrant brott mot den fjärde Genevekonventionen”. Den Internationella domstolen i Haag har också antagit en resolution med en överväldigande majoritet av världens stater som undertecknare. 154 röstade för att erkänna palestiniernas rätt till de territorier som ockuperades 1967, inklusive Jerusalem.

Trumps beslut är ett brott mot internationell rätt.

Utvecklingen bör ses i ljuset av USA:s nuvarande politik ledd av Donald Trump, som går ut på att neka palestinierna rätten till självbestämmande. Samtidigt fortsätter den israeliska ockupationen med expansion av olagliga bosättningar, segregation, ojämlikhet och orättvisor.

– Det amerikanska beslutet legimiterar de israeliska kränkningarna av internationell rätt och mänskliga rättigheter. Eftersom det är så välkänt att ockupationen av Jerusalem är en av de känsligaste frågorna i hela Palestina-Israel-konflikten, är det också givet att Donald Trump är väl medveten om allt detta, säger Kristin Ivarsson.

 

English version
Emmaus Björkå rejects the US president Donald Trump’s declaration of Jerusalem as Israel’s capital. This unilateral decision legitimizes Israel’s occupation of Palestinian land including Jerusalem. Throughout the entire history of the Palestinian-Israeli conflict, the Jerusalem file has been a very complicated and sensitive issue that was postponed in the brokered peace talks.

– We are worried for the safety of the Palestinians living in the occupied territories, and for our Palestinian partner organizations, says Kristin Ivarsson, head of international aid and policy at Emmaus Björkå. We fear that Donald Trump’s recklessness will lead to increasing violence, but also that Israeli authorities will use this as an excuse to oppress the rights and voices of Palestinians even more than they did before.

In 1980, the UN Security Council adopted a resolution declaring that ”all legislative and administrative measures and actions taken by Israel, the occupying power, which purport to alter the character and status of the Holy City of Jerusalem, have no legal validity and constitute a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention”. Furthermore, the International Court of Justice (ICJ) has adopted a resolution of an overwhelming majority of the world’s states. 154 states voted in favour of recognizing the state of Palestine on the territory occupied in 1967, including Jerusalem.

The unilateral decision of Trump is a violation of international law.

The development comes in light of the current systematic policy of the US administration headed by Donald Trump, to deny Palestinians the right to self-determination. At the same time, the Israeli occupation continues its practices with expansions of illegal settlements, segregation, inequality and injustice.

– The American decision legitimizes the Israeli violations of international law and human rights. Since the occupation of Jerusalem clearly is one of the most sensitive issues of the whole Palestinian-Israeli conflict, Donald Trump must be aware of all this, says Kristin Ivarsson.

 

Contact
Pelle Hällje, communications officer (Swedish and English)
pelle.hallje@emmausbjorka.se, 0763-915512

Ibtihal Alaloul, program officer (English and Arabic)
ibtihal.aloul@emmausbjorka.se

 

About Emmaus Björkå
Emmaus Björkå is a non-governmental organization working for international solidarity, social responsibility and sustainable development.

Through international development programs, advocacy and opinion forming, we support organizations working against poverty and oppression around the world. In Sweden, where we are based, we partner with a number of municipalities to provide meaningful work opportunities to people with disabilities or developmental disorders, or who suffer from difficulties on the job market.

Our second hand shops help increase the levels of reuse and decrease negative environmental impact from the Swedish society. For example, our impact can be translated to saving the annual emittance of carbon dioxide equivalents of 17 500 cars. Emmaus Björkå also takes part in several research projects aiming to develop better method to recycle textile materials.

Emmaus Björkå has collective agreements with the unions Handelsanställdas Förbund and Unionen respectively. We have a Swedish 90-account and are under supervision of The Swedish Foundation for Regulated Donations (Svensk Insamlingskontroll).