Nominera till föreningens styrelse

Visst vill du engagera dig mer i kampen för frihet och hållbarhet, mot ockupation, rasism och diskriminering? Nu finns chansen att gå in i Emmaus Björkås styrelse. Emmaus Björkå är en stark och viktig förening som förutom sitt miljöarbete ger stort stöd till skydd för papperslösa, kamp mot ockupation och för att vara en stark röst för solidaritet bland annat genom våra butiker. Som aktiv i styrelsen är du en viktig del av detta!

Styrelsen är strategisk och beslutsfattande, inte operativ. Mötena hålls i Göteborg, reseersättning utgår om du bor på annan ort. Hör av dig till valberedningen om detaljer.

Som medlem kan du nominera (föreslå) dig själv eller andra personer till styrelsen eller till andra förtroendeuppdrag i föreningen såsom internrevisorer och valberedning. Söndagen den 28 april är det årsmöte då du blir invald. Just nu finns plats för 1-2 nya ledamöter och några suppleanter. En suppleant tar del av handlingarna inför alla styrelsemöten och har rätt att närvara på alla styrelsemöten. Om det kommer till omröstning har suppleanten rösträtt först om det saknas en ordinarie ledamot på mötet. Det kan vara bra att känna till att många beslut fattas med så kallad acklamation, det vi säga utan att det behöver gå till omröstning, så suppleanter kan göra mycket nytta för föreningen genom att delta i styrelsearbetet!

Skicka helst nomineringar senast den 8 april direkt till valberedningen Viktoria Olausson på valberedning@emmausbjorka.se. Försök att vara noggrann med att prata med personen du vill nominera först, och se till så att hen är införstådd med att du nominerar. Det underlättar valberedningens arbete!

För att kunna bli invald i styrelsen krävs att personen som nomineras inte har några betalningsanmärkningar. Detta på grund av att föreningen har 90-konto.